AVISOS LEGALS

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'Espanya, li informem que aquesta pàgina Web és propietat de FRUTAS GERMANS GODOY SL, d'ara endavant FRUTAS GERMANS GODOY SL, amb domicili a MERCAT CENTRAL " CIM LLEIDA "PARCEL·LA 13 NAUS 1 I 2 (25190 LLEIDA) amb CIF nº B25383225 i inscrita en el Registre Mercantil de LLEIDA amb les següents dades: Tom 455, Foli 38, Full L-8477 Inscripció 1ª Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns en l'e-mail a frutasgodoy@frutasgodoy.com, o al telèfon 973.257.469.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament.

L'USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d'ús del mateix. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de FRUTAS GODOY SL o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de FRUTAS GODOY SL o el titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L'establiment d'enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i es s'autoritza exclusivament a permetre l'accés a la nostra web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de FRUTAS GODOY SL Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

B. CONDICIONS

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre. No obstant això, FRUTAS GODOY SL es reserva el dret d'oferir serveis que requereixin el registre previ de l'usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web, amb fàcils indicacions per al seu registre.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas de els danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i si escau en les condicions particulars que regulin la adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que FRUTAS GODOY SL queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'usuari.

FRUTAS GODOY SL es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant el USUARI que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. INFORMACIÓ DETALLADA PER A LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT A LA WEB

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades
FRUITES GERMANS GODOY, SLU (d'ara endavant l'Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades. Com a eix d'aquest deure i compromís, s'ha incorporat al Canal de Protecció de Dades (DATAPROTECT line) que recull els elements fonamentals de Protecció de Dades, tot això gestionat, supervisat i acreditat per BONET consulting, signatura especialitzada i líder en Compliment Normatiu i protecció de Dades.
A continuació, s'exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de protecció de dades o RGPD) i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD).
Dades del responsable del tractament i de contacte del responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):
> Identitat: FRUITES GERMANS GODOY, SLU
> Direcció / CP: MERCAT CENTRAL "CIM LLEIDA" PARCEL·LA 13 NAUS 1i2, 25190 LLEIDA
> Telèfon: 973.257.469
> Correu electrònic: frutasgodoy@frutasgodoy.com
> Dades de contacte del RPD / DPD: frutasgodoy@frutasgodoy.com
> Canal de Protecció de Dades: https://www.corporate-ethicline.com/frutasgodoy

Finalitats del tractament
L'Entitat tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats: > Gestionar la seva atenció, visita i reunió a les nostres instal·lacions, així com la gestió i realització dels serveis / productes contractats. > Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades. > Comunicacions informatives i comercials: tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar sobre activitats, articles d'interès i informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats. > Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades per als fins anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la política que li estem detallant . En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets (veure apartat específic).

Criteris de conservació de les dades
> Gestió de serveis / productes contractats amb l'entitat: les dades de caràcter personal aportats en els contractes, ofertes i / o proposta de serveis, així com els de la resta de persones la intervenció sigui necessària, seran conservades durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. En finalitzar la prestació del servei / s contractat / s, les dades de caràcter personal seran conservats en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb l'Entitat i / o en compliment d'altres marcs normatius que li siguin d'aplicació a l'Entitat o d'una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d'aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l'exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d'aquests.
> Gestió Currículum Vitae: l'entitat, com a norma, conserva el seu Currículum Vitae pel termini màxim d'un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
> Altres: la resta de les dades i informació aportada per l'usuari per qualsevol mesurat, seran conservat durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

Legitimació
La base legal que habilita l'entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels següents títols: > El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis i productes. > El Consentiment prestat pels Candidats a lloc de treball amb fins de selecció i reclutament. > El marc de prestació i / o contractació de serveis / productes amb l'Entitat. > L'interès legítim per remetre-li comunicacions informatives, comercials i / o ofertes promocionals relacionades amb l'activitat de l'Entitat i els serveis / productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

Destinataris
No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal.

Procedència
Les dades de caràcter personal s'obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona nostres col·laboradors són les següents:
> Dades d'identificació.
> Adreces postals o electròniques.
> Dades facilitades i / o consentits pels propis interessats relacionats i necessaris per a la gestió i realització del servei / producte sol·licitat.

Drets
Dret d'Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Aquests drets podran ser exercitats al nostre Canal de Protecció de Dades, veure apartat específic.

Canal de Protecció de Dades / DATAPROTECT - line
L'Entitat ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.
El Canal de Protecció de Dades s'ha instrumentat a través d'una plataforma web, desenvolupada i gestionada per expert extern independent, per aportar-i garantir-los els nostres compromisos anteriors.
A través del Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l'exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i / o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o la present política de l'Entitat.
Les dades d'accés al Canal de Protecció de Dades es detallen a l'inici de la present política.

Atenció i suport
Les persones interessades podran comunicar a l'Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD/DPD) en la direcció, de la mateixa indicada a l'inici de la present política.

D. RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari.

L'usuari té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent el únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, se l'usuari a mantenir indemne a FRUTAS GODOY SL o qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets.

FRUTAS GODOY SL queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, així com, no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres web sites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús dels mateixos.

FRUTAS GODOY SL queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament. L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. Al cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la província de la ciutat on es troba la seu central, a dalt indicada.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicats, o amb els nostres assessors BONET consulting: http://www.bonetconsulting.com/servicios-lssice